ISTORIJAT UDRUŽENJA

Pre Drugog svetskog rata postojala je Jugoslovenska organizacija za operativnu medicinu sa izdvojenim učešćem ginekologa koji su svoj prvi zajednički sastanak organizovali u Kraljevini Srbiji, u Beogradu 1911. godine, a potom u Kraljevini Jugoslaviji 1921. godine, 1927. godine i 1930. godine.

Četiri godine kasnije, 1934. godine u Beogradu, organizovan je kongres Jugoslovenskog hirurškog društva.

Drugi kongres je organizovan 1937. godine sa učešćem 39 ginekologa.

Posle Drugog svetskog rata, 1950. godine, ginekologija se odvaja od hirurgije i organizuje prvi samostalni sastanak kao Naučni sastanak ginekologa FNRJ.

Drugi sastanak je bio u Beogradu 1953. godine a 1956. godine, na trećem Kongresu osniva se Udruženje ginekologa i obstetričara Jugoslavije – UGOJ, a za prvog predsednika izabran je akademik Prof. dr Siniša Tasovac.

Udruženje je od tada pa sve do XI Kongresa održanog u Novom Sadu, 1988. godine, uspešno okupljalo ginekologe jugoslovenskog prostora i uspevalo da organizuje redovno svoje kongrese, svake četvrte godine. Održani su sledeći Kongresi :

I – Zagreb 1950. Prvi Naučni sastanak ginekologa FNRJ

II- Beograd 1953. Kongres ginekologa i akušera Jugoslavije

III – Ljubljana 1956. Formiran UGOJ Predsednik Akademik Franc Novak

IV – Skoplje 1960. Predsednik Prof. dr Anton Čakmanov

V – Sarajevo 1964. Predsednik Prof. dr Milenko Berić

VI – Zagreb 1968. Predsednik Doc. dr Predrag Drobnjak

VII – Beograd 1972. Predsednik Prim. dr Radivoj Grčić

VIII – Portorož 1976. Predsednik Akademik Franc Novak

IX – Skoplje 1980. Predsednik Prof. dr Aleksandar Lazarov

X – Herceg Novi 1984. Predsednik Prim. dr Božidar Darmanović

XI – Novi Sad 1988. Predsednik Prof. dr Petar Drača

Tokom devedesetih godina prošlog veka i formiranjem Savezne Republike Jugoslavije, dolazi do reorganizacije UGOJA, koji ostaje jedino udruženje sa ovih prostora, koje FIGO (internacionalna federacija ginekologa i opstetričara) priznaje za svog legitimnog i legalnog člana. Zbog svih tih događanja naredni XII Kongres UGOJA održan je nakon šest godina, 1996. godine u Beogradu. Nepovoljne političke i društvene okolnosti, uzrokovane blokadom zemlje i sankcijama od strane međunarodne zajednice, kulminirale su ratom u okruženju i agresijom NATO pakta na našu zemlju, što je dovelo do odlaganja održavanja XIII Kongresa UGOJA, koji je održan 2001. godine u Beogradu.

Društveni i politički procesi na prostoru SR Jugoslavije doveli su do formiranja Državne zajednice Srbije i Crne Gore 2002. godine. Shodno tome na godišnjoj skupštini UGOJA, održanoj 3. decembra 2003. usvaja se novi statut udruženja i novo ime udruženja Udruženje Ginekologa – opstetričara Srbije i Crne Gore (UGOSCG).

Ovo Udruženje je uspešno radilo decenijama. Organizovalo je brojne Kongrese i Simpozijume i izdavalo svoj časopis Ginekologija i Perinatologija.

Dakle posle 1988. Godine održani su još sledeći Kongresi :

XII – Beograd 1996. Predsednik Prof. dr Radmio Jovanović

XIII – Beograd 2001. Predsednik Prof. dr Spasoje Petković

XIV – Miločer 2005. Predsednik Ass. Dr Paja Momčilov

Dakle, po osnivanju Udruženja 1956. godine, tri puta je menjalo ime i svoj Statut u skladu sa promenama u smislu iz kojih država su ga ginekolozi i opstetričari sačinjavali. Tako je prvobitno ime glasilo Udruženje ginekologa i opstetričara Jugoslavije, po raspadu Jugoslavije ono je nastavilo da radi kao Udruženje ginekologa i akušera Srbije i Crne Gore (UGOSCG) i tako radilo do 2008. Godine, kada se Udruženju pridružila i Republika Srpska, pa je dobilo konačan naziv –

Udruženje ginekologa i opstetričara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske (UGOSCGRS).

Danas je Udruženje regionalna strukovna organizacija koju sačinjavaju Ginekološko - akušerska sekcija Srpskog lekarskog društva, Društvo ginekologa i akušera Crne Gore i Društvo ginekologa i opstetričara Republike Srpske. Oni su dobrovoljno formirale Udruženje i predstavljaju njegove konstitutivne članice.

Članovi Udruženja mogu biti lekari specijalisti ili lekari na specijalizaciji a članovi su GAS SLD, Udruženja ginekologa i akušera Crne Gore i Udruženja ginekologa i opstetričara Republike Srpske.

Udruženje (UGOSCGRS) zastupa ginekologe i akušere Srbije, Crne Gore i Republike Srpske u Internacionalnoj federaciji ginekologije i opstetricije -FIGO-u, a ranije je zastupalo države članice bivše Jugoslavije.

Osnovni ciljevi Udruženja su organizovanje ginekologa-opstetričara radi unapredjenja zdravstvene struke u oblasti ginekologije i akušerstva, razvoja zdravstvene zaštite žena, kao i prosvećenje na širem planu u domenu zaštite majke i deteta.

Sedište Udruženja je u Beogradu, na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije. Udruženje ima svoj logotip, pečat i račun, kao i podračun u okviru Srpskog lekarskog društva.

Udruženje je registrovano u registru Udruženja u Agenciji za privredne registre Srbije.

Udruženje je 19.09.2014. održalo Izbornu Skupštinu poštujući svoj Statut. Na Skupštini su izabrani delegati konstitutivnih članica Udruženja pa je potom izabrano novo rukovodstvo Udruženja –

za Predsednika Prof. dr Aleksandar Stefanović,

za Potpredsednike Prof. dr Snežana Crnogorac i Prof. dr Vesna Ećim-Zlojutro

za Generalnog sekretara Prof. dr Miroslava Gojnić Dugalić.

DOSADAŠNJI PREDSEDNICI

UGOJ,

UGOSCG I

UGOSCGRS

Akademik Siniša Tasovac (1956. – 1960. )

Akademik Franc Novak (1960. - 1964. )

Profesor dr Stanislav Szabo ( 1964. - 1968. )

Profesor dr Dragomir Mladenović (1968. – 1972. )

Akademik Franc Novak (1972. - 1976. )

Profesor dr Aleksandar Lazarov (1976. - 1980. )

Primarius dr Božidar Darmanović (1980. – 1984. )

Profesor dr Petar Drača (1984. – 1988. )

Profesor dr Radmio Jovanović (1988. - 1986. )

Profesor dr Spasoje Petković (1996. - 2004.)

Asistent dr Paja Momčilov (2004. – 2014.)

Profesor dr Aleksandar Stefanović (2014. - )

. ..

L

Mailing lista članova udruženja

Pravni savetnik za pacijente i lekare

Pitanja i odgovori za pacijente

D

F